Contact Log-in
Internet Realisatie  Algemene handels voorwaarden (22 aug 2014)

Deze overeenkomst is tussen Internet Realisatie ( Leverancier van de internet diensten,Wij) en de cli?nt die de diensten afneemt (De Cli?nt).

In dit document gebruiken wij de term 'de account' om alle diensten te omschrijven die wij aan De Cli?nt leveren, waaronder hosting accounts, shell accounts, domeinregistratie, domein hosting, e-mail, telnet toegang, ftp toegang, domein forwarding, webontwerp en productie.. Wij gebruiken de term 'account omschrijving' voor de specificatie van een webhosting account, shell account of andere aan de cli?nt geleverde diensten. De specificatie van de account zal getoond zijn aan de cli?nt of op onze website, in gedrukte materialen, in mondelinge of geschreven mededeling.

Door het gebruiken van uw account, het administratie paneel (clientpanel.com) of een bestelling bij ons te plaatsen, stemt u in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.

1 AANVAARDBAAR GEBRUIK

1.1 Onze web hosting accounts zijn voorgenomen voor het publiceren op het internet voor de doeleinden van zaken, of persoonlijk gebruik. Alle commercieele, niet voor winst en persoonlijke gebruik van de account wordt toegelaten waar deze de wet niet overtreden en voldoen aan de bepalingen die in deze overeenkomst worden omschreven.

1.2 Hoewel onze web hosting accounts toegang via Telnet bevatten, is deze Telnet of SSH toegang alleen voor de doeleinden om uw website te beheren. Het wordt niet toegestaan om de toegang via Telnet of SSH als ontwikkelingsplatform te gebruiken, voor het compileren van grote programma's of als test platform voor software. IRC bots of daemons zijn niet toegestaan. Het laten draaien van achtergrond processen terwijl u niet bent ingelogt is niet toegestaan, en de Telnet of SSH verbinding geopent houden voor langere tijd terwijl u niet werk wordt toegestaan. Het lichte gebruik van crontab wordt toegestaan behoudens de volgende voorwaarden: 1. De processen die via crontab worden gelanceerd zullen niet voor een langere tijdspan dan 2 minuten worden uitgevoerd. Zwaar gebruik can de cpu of van het RAM worden door intensieve programma's is niet toegestaan. 3. Het proces opent geen TCP/IP verbinding van enig soort naar een andere host computer. 4. Gemiddeld, wordt niet meer dan ??n crontaak per dag toegelaten (dit omvat niet de crontaken die door de host in de naam van service zijn opgezet), zoals a uit voorgeinstalleerde stats of scripts). Merk op dat deze bepaling niet op Shell accounts van toepassing is.

1.3 Onze Shell accounts in tegenstelling tot onze webaccounts, hebben geen van de voorwaarden in bepaling 1.2, maar de volgende bepalingen zijn van toepassing:

Het aantal achtergrondprocessen is strikt beperkt tot het aantal dat in de accountbeschrijving wordt bepaald, deze wordt aan u getoond tijdens het bestellen.

De achtergrondprocessen mogen niet zwaar intensieve voor de cpu of het geheugen zijn.

De bandbreedte die door een process op uw account wordt gebruikt is onderworpen aan de bandbreedtegrens zoals gespecificeerd in uw accountbeschrijving.

Elk achtergrondproces dat intensief voor de server is, mag niet voor een langere tijd draaien dan vijf minuten met een dagelijks maximum van 6 uren.

Wij staan toe dat normale webaccounts die naar Shell accounts worden bevorderd onderworpen zijn aan een honorarium toe dat in onze prijslijst wordt getoond. Voor een dergelijke bevorderde account, zal bepaling 1.2 niet meer van toepassing zijn, en bepaling 1.3 zal daardoor van kracht worden. Bepaling 1.3 is alleen van toepassing op accounts waar shell processen zijn toegestaan.

1.4 De grootte van de gegevens die in de verstrekte Email boxen en database bestanden (MySQL) worden opgeslagen is onderworpen aan het diskruimte limiet zoals die in uw accountbeschrijving is bepaald.

Het gebruik van de databasebestanden is behoudens de volgende voorwaarden: 1) De output die door een database verzoek moet wordt geproduceerd mag de cpu met niet meer dan 30% beladen noch langer dan 2 minuten tijd in beslag nemen. 2) Het aantal gemiddelde vragen mag nooit meer dan 60 per minuut zijn.

1.5 De volgende activiteiten zijn verboden op onze servers: Het publiceren van of het opslaan van gecopieerde commerciele software, het publiceren van of het opslaan van gecopieerde commerciele muziek, het publiceren of het opslaan van enig materiaal waar autheursrechten over heersen en tot een inbreuk op de wetten van het auteursrecht zouden leiden, of om het even welke vorm van pornografie publiceert of opslaat, of om het even welk materiaal publiceert of opslaat dat om het even welke Britse en Nederlandse wetten door dit te doen overtreedt.

1.6 Spamming, of het versturen van grote hoeveelheden ongevraagde berichten vanaf onze server is verboden.

1.7 Activiteiten die ertoe leiden de privileges van andere gebruikers te verkrijgen zijn verboden met uitzondering van derden, als onderhouds personeel, schriftelijk geauthoriseerd door Leverancier.

1.8 Bij beeindiging van de cli?nt zijn/haar account zullen alle op de server aanwezige gegevens worden verwijderd. Het achterhalen van een copie van deze gegevens is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de cli?nt.2 BE?INDIGING VAN ACCOUNT

2.1 Overtreding van een van de artikelen door de cli?nt is grond voor be?indiging van de account.

2.2 We behouden elk recht voor het beeindigen van de account welke wordt gebruikt voor extreem politieke of sociale mening.

2.3 We behouden elk recht voor het beeindigen van de account die wordt gebruikt voor het publiceren van materiaal van belastend of bedreigend is voor een bezoeker.

2.3 Als een persoon een klacht indient betreffende materiaal gepubliceerd via De Client zijn/haar account, en het materiaal blijkt van een extreem objectief karakter te zijn, dan reserveren wij het recht om die account de beeindigen.

2.4 De Client mag ten alle tijden aangeven de account te willen beeindigen. De account zal ten alle tijden als actief beschouwd worden tot het eind van de betaalde en overeengekomen periode, welke 3 maanden, 1 of meer jaren kan zijn. De overeengekomen periode is duidelijk aangegeven ten tijde van het bestellen.

2.5 Er zal geen teruggave van betaling plaatsvinden bij beeindiging van de account, als De Client annuleert of een van de artikelen in deze overeenkomst wordt geschonden.

3 BETALING & FACTURERING

3.1 Betaling dient voldaan te zijn voor uitvoering van de bestelling. Het plaatsen van een bestelling zonder betaling voor diensten of producten is geen garantie dat deze diensten of producten daadwerkelijk geleverd worden aan De Client. Als de betaling niet aan De Provider voldaan wordt na 30 dagen vanaf de dagdatum van de factuur kan deze factuur, mits er niet geleverd is, kosteloos worden geannuleerd.

3.2 Het wetsgeldige eigendom en gebruikersrecht van elk van onze diensten en producten zal niet worden overgeheveld naar De Client totdat deze de betaling voor de dienst(en) of product(en) volledig heeft voldaan.

3.3 Als een factuur langer dan 30 dagen onbetaald blijft, dan reserveren wij het recht tot het de-activeren van de account van De Client, en/of het onthouden van de niet betaalde dienst(en) en product(en). 

3.4 Als een factuur langer dan 45 dagen onbetaald blijft, dan reserveren wij het recht tot het beeindigen van de account van De Client, en het onthouden van de onbetaalde dienst(en) en product(en). Voor betalingen van geleverde diensten en producten die langer dan 45 dagen uitstaan rekenen wij 4% rente per maand over het totaal bedrag (incl. BTW) met een minimum van 10 EURO welke volgens de wettelijke regels geincasseerd kan worden via een incasso bureau.

3.5 Als een cheque van De Client wordt afgewezen door onze bank, dan reserveren wij het recht om De Client extra administratie kosten te rekenen van 10 EURO per cheque.

3.6 Op de Nederlandtalige sites is BTW bij de prijzen inbegrepen. Voor buitenlandse klanten verwijzen wij naar de prijzen op de Engelstalig sites.

3.7 De account van De Client zal per kwartaal of per jaar worden afgerekent, dit is afhankelijk van het betaalschema dat gekozen wordt bij het bestellen van een account. Voor bepaalde domeinen geldt dat deze per twee jaar worden afgerekent. De Client zal de betaling voldoen per contant, per overschrijving of middels een credit card betaling. Bij betaling per overschrijving dient de referentie code te worden opgegeven als 'transactie referentie code'. Bij betaling per credit card moet de referentie code worden opgegeven in het onderwerp of commentaar veld.

3.8 Wanneer De Client betaald via overschrijving dan zijn enige extra kosten voor rekening van De Client. De Client zal deze extra kosten, tesamen met de overschrijving, voldoen zonder enige extra kosten aan zijde van Leverancier.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verlies of schade aan derden veroorzaakt door De Client met het gebruik van zijn/haar account. De Client neemt geheel afstand van enige aanspraak bij Leverancier op verlies of schade aan personen of bezit als een gevolg door het gebruik van een account door De Client of derden.

4.2 De Client is geheel aansprakenlijk voor zijn/haar account, en De Client is geheel aansprakelijk voor het gebruik van zijn/haar account door derden. Elk verlies of schade veroorzaakt door gebruik van de account van De Client door derde valt onder de verantwoordelijkheid van De Client.

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige legale overtreding, publicatie of opslag van illegaal materiaal of illegale activiteiten welke onstaan door het gebruik van De Client van zijn/haar account.

4.4 Alhoewel wij voorzorgsmaatregelen treffen om onze servers en systemen te beschermen tegen hackers, bieden wij geen garantie dat een hacking incident met onze servers en systemen niet zal voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of uitval van faciliteiten als gevolg van een hacking incident.

4.5 Alhoewel wij streven naar de hoogst mogelijke uptime van onze servers en systemen kunnen wij niet geranderen dat er permanent een 100% uptime zal zijn. Ons streven is een gemiddelde uptime van 95% of hoger. Wij bieden geen garantie dat dit daadwerkelijk behaalt word, noch bieden wij een vergoeding of geldteruggave mocht de gemiddelde uptime daadwerkelijk voor een periode onder deze grens belanden. Houdt hierbij in rekening dat onderhoudswerkzaamheden verreisen dat de server van tijd tot tijd wordt gereboot waardoor de gemiddelde uptime zal dalen. Mocht in een kalender maand de gemiddelde uptime van de website(s), email of ftp van De Client beneded de 90% geraken dan zullen wij de hosting kosten voor die maand vergoeden. Domeinregistratie, setup of forwarding kosten niet inbegrepen in de account van De Client zullen niet worden vergoed.

4.6 Wij kunnen waar toepasselijk diensten of producten van derden bij De Client aanraden voor gebruik. Wij zijn ten alle tijden niet verantwoordelijk voor dit soort middelen. Wij bieden deze middelen aan bij De Client voor zijn/haar eigen gebruik en kunnen niet aansprakelijk worden geacht voor enig verlies of schade veroorzaakt door deze middelen.

4.7 Wij bieden geen garantie dat gegevens die De Client op onze servers bewaart ten alle tijden een gehele backup aanwezig zal zijn. De Client is verantwoordelijk voor de meest recentste backup van zijn eigen gegevens. Onze backup systemen verschaffen toegang tot een backup die, wanneer niet anders overeengekomen, elke maand vernieuwd wordt. 

4.8. Leverancier is niet aansprakelijk voor verlies of schade van, aan of door programmatuur danwel door verrichte arbeid wanneer is overeengekomen dat de ontwikkeling van het product plaatsvindt op servers van derden.

4.9. Na in gebruikname van programmatuur en / of systemen en / of geleverde diensten door Leverancier draagt de Client zelf de verantwoording hiervoor.

4.10. Indien de opdrachtgevende partij bewust schade aanricht aan programmatuur danwel producten van derden danwel servers of enig ander in relatie tot Leverancier zal de Client aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

4.11. Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade door overmacht of vertraging in de oplevering van de programmatuur danwel in de uitvoering van overeengekomen diensten. 5 KOSTEN

5.1 Als De Client haar/zijn bandbreedte gebruik (verkeer) de vastgestelde quota, zoals overeengekomen tijdens de bestelling, overschrijdt dan is De Client verantwoordelijk voor betaling van de bandbreedte gebruik welke boven haar/zijn quota uitkomt met een betaling van 1.60 EURO excl. BTW per 100 MegaBytes block (1MB is 1024 KiloBytes). Betaling van deze zou binnen 30 dagen na datum van melding aan De Client, door betaal systeem of verkoop dialoog, voldaan moeten worden.

5.2 Het het geval dat de kosten een gevolg zijn van de De Client zijn/haar account die de verkeers quota overschrijdt, met meer dan twee maal de toegestane quota, dan reserveren We het recht om De Client zijn/haar account te bevriezen totdat alle betalingen zijn voldaan.

5.3 Als De Client niet voldoet aan betaling volgens de overeengekomen termijn dan reserveren We het recht om De Client zijn/haar account te bevriezen en/of beeindigen.

5.4 Als De Client zijn/haar diskruimte gebruik de overeengekomen quota, zoals omschreven in de account omschrijving, overschrijdt, dan is De Client verantwoordlijk voor betaling van het diskruimte gebruik welke boven zijn/haar quota uitkomt met een betaling van 0,45 EURO per 1 MegaByte. Betaling van deze zou binnen 30 dagen na datum van melding aan De Client, door betaal systeem of verkoop dialoog, voldaan moeten worden. We kunnen beslissen dat De Client de kosten van het verhoogde diskruimte gebruik voldoet tesamen met een opvolgende rekening, maar hiermee behouden We ten alle tijde de rechten zoals omschreven in deze overeenkomst.

5.5 Het het geval dat de kosten een gevolg zijn van de De Client zijn/haar account die de diskruimte quota overschrijdt, met meer dan twee maal de toegestane quota, dan reserveren We het recht om De Client zijn/haar account te bevriezen totdat alle betalingen zijn voldaan.

5.6 Als De Client niet voldoet aan betaling volgens de overeengekomen termijn dan reserveren We het recht om De Client zijn/haar account te bevriezen en/of beeindigen.

5.7 Als De Client additionele producten of diensten van ons aanschaft, nadat deze een hosting account heeft bestelt, dan worden die producten of diensten beschouwd als onderdeel van de eerder bestelde hosting account, en deze overeenkomst geldt geheel voor al deze geleverde producten en diensten. Zulke producten en diensten worden verekent volgens de kosten zoals deze door ons worden overlegt aan De Client.

6 GEHEIMHOUDING

6.1 Alle persoonlijke informatie die De Client aanleverd zal enkel gebruikt worden voor het managen van de account van De Client, en voor het opleveren van producten of diensten besteld door De Client. Wij zullen deze persoonlijke informatie van De Client niet distribueren aan derden zonder de toestemming van De Client. Wij zullen hiervoor maatregelen treffen om te voorkomen dat de informatie van De Client zal worden verkregen door niet toegestane derden.

6.2 Wij zullen het email adres of land adres van De Client niet gebruiken in onze mailings tenzij De Client dit zelf verzoekt. Wij maken twee uitzonderingen hierbij, deze zijn dat wij email berichten en/of briefpost versturen voor de afhandeling van administratieven en financiele voorwaarden en als tweede dat wij van tijd tot tijd berichten aan De Client sturen betreffende server downtime, uitval van diensten, of andere zaken die wij als voldoende urgent aanmerken.

6.3 Als een wetsuitvoerende organisatie ons verzoekt om de informatie van De Client op te leveren, en deze is hiertoe gerechtigt en in bezit van een bevelschrift, rechtsgeldig in Nederland, dan zullen wij deze informatie aan hun opleveren.

7 DOMEINEN

7.1 Alle domeinen zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals omschreven door de 'top registrar' , hoogste organisatie verantwoordelijk voor verzorging van dat specifieke top level domein. Links naar de domein registratie overeenkomsten kunnen gevonden worden op de webpagina http://www.dnrpanel.com/index.php?content=conditions

7.2 Als een domein registratie wordt geannuleerd door de domein registratie authoriteit verantwoordelijk voor administratie van dat type domein (ICANN of top registrar), dan zullen We geen teruggave van betaling voldoen voor zulk soort domein, en We zullen in zulke omstandigheden niet kunnen helpen op enige manier anders dan omschreven in onze voorwaarden. We zijn niet verantwoordlijk op enige manier voor de annuleering, dit is aan zaak aangelege aan De Client en de domein registratie authoriteit.

7.3 We zullen geen domein verhuizen naar een andere ISP, of de nameservers, domein forwarding of andere domein registratie informatie wijzigen totdat wij volledige betaling voor dat domein hebben ontvangen.

7.4 Het domein zal 'eigendom' blijven van Leverancier totdat de volledig betaling hiervoor is ontvangen, ten tijde hiervan zal het domein worden overgeschreven aan De Client.

7.5 Alhoewel we de term 'eigendom van een domein' toepassen is de domein registratie authoriteit ten alle tijde eigenaar van de domeinen, ieder ander least bij wijze van spreken de domeinen van hun.

7.6 Domeinen kunnen worden verhuist naar Leverancier, of worden verhuist zonder extra kosten, artikel 7.3 in acht houdende, met de uitzondering van enkele domeinen welk wordt aangegeven ten tijde van de bestelling. We zullen alle gewenste wijzigingen aan de geregistreerde gegevens van de domeinen doorvoeren zonder extra kosten, tevens artikel 7.3 in acht houdende, met uitzondering van enkele domeinen zoals aangegeven tijdens het bestel proces.

7.7 Het kan zijn dat wij toegang verlenen aan De Client tot een domein controle paneel, dit controle paneel wordt beschouwd als een onderdeel van 'de account' en is onderhevig aan de artikelen in deze overeenkomst. Wanneer De Client op dit controle paneel inlogt stemt in met de algemene voorwaarden uit deze overeenkomst.

7.8 Dertig dagen voordat een domein verlengt moet worden zullen wij De Client hierover berichten en deze verzoeken zijn/haar beslissing te geven omtrent verlenging van het domein of opzegging van het domein en voor voldoening van de betaling van de registratiekosten. Als De Client niet binnen twee weken reageert zullen wij hem/haar proberen te benaderen via telefoon of briefpost. Als wij na 1 week nog geen reactie of betaling hebben ontvangen zullen wij de registratie van de domeinnaam laten verlopen. De domeinnaam is dan niet geregistreerd en beschikbaar voor registratie door het publiek.

7.9 Wij verreisen van De Client dat deze ons op de hoogte houdt van verandering in email adres, land adres, naam, bedrijfsnaam en andere informatie welke gebruikt wordt voor de registratie van een domeinnaam. Als wij niet over de juiste informatie beschikken, door nalating aan kant van De Client, dan nemen wij geen verantwoording voor het niet kunnen versturen van berichten aan De Client omtrent het aflopen van de registratieperiode van dit domein.

8 ALGEMEEN

8.1 We verreisen dat De Client ons voorziet van correcte contact informatie. Deze informatie omvat onder andere de echte volledige naam, woon/werk adres en email adres.

8.2 De specificaties van onze producten en diensten kunnen van tijd tot tijd varieren. We streven ernaar om onze websites te voorzien van huidige product informatie en omschrijvingen. Als We een product of dienst leveren aan De Client welke significant varieert van het aan De Client geadverteerde product of dienst, dan is De Client gerechtigt voor teruggave van betaling van dat product of dienst.

8.3 Onze prijzen kunnen van tijd tot tijd varieren. We streven ernaar de prijzen op onze websites correct en huidig aan geven, elk product of dienst welke bestelt wordt middels de websites wordt verekent naar de prijs zoals ten tijde van de bestelling aangegeven op de betreffende website. Elk product of dienst bestelt via telefoon of email zal verekent worden middels de prijs zoals of vermeld op de (geleverde) prijslijst van de huidige maand, of zoals vermeld in de verkoop dialoog voorgaande aan de bestelling. De prijzen in onze maandelijkse prijslijst zijn 30 dagen geldig.

8.4 Ten alle tijden behouden We het recht om de voorwaarden, zoals aangegeven in deze overeenkomst, te wijzigen. Aanvullende voorwaarden zullen geldig worden op bestaande accounts 30 dagen na datum van melding van de wijzigingen aan De Client. Als De Client niet instemt met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij/zij de keuze om de account en deze overeenkomst te beeindigen. In elk redelijk geval zullen We de al betaalde kosten, voor het resterende deel van de overeengekomen hosting termijnen , tegoed brengen aan De Client.

9 GARANTIE

9.1 Wij bieden de garantie dat elk product en dienst welke We aan De Client leveren, zoals omschreven in onze website en promotie literatuur, dat deze zal functioneren zoals omschreven, en dat deze zal voortduren voor de periode zoals overeengekomen.

9.2 Als ??n van de producten of diensten faalt in het nakomen van artikel 9.1, dan heeft De Client recht op een vervangend product of dienst, of als dat niet mogelijk of toepasbaar is, een volledige teruggave van de betaling met uitzondering van het falen of annulering aan de kant van de domein registratie authoriteit (artikel 7.2).

10 Als ??n van artikelen in deze overeenkomst ongeldig of ontoepasbaar wordt verklaard zal deze uit de verklaring worden verwijderd en dit zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige artikelen.

11 Deze overeenkomst zal nageleefd worden in overeenkomst met de Nederlandse wet.

 Over I.R.   Algemene informatie   Privacy beleid   Algemene voorwaarden    © 2009 - 2015 I.R.  Corp. Alle rechten voorbehouden.